صد زن؛ گفتگو با یکی از چهار زن گاو باز اسپانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صد زن؛ گفتگو با یکی از چهار زن گاو باز اسپانیا

حتما این روزها شاهد برنامه های ویژه بی بی سی فارسی با عنوان صد زن بوده اید. در یکی دیگر از مجموعه گزارشهایمان در این زمین، به اسپانیا می رویم. مهد گاو بازی. و حکایت زنی ۲۵ ساله به نام «کونچی رِیس ریوس» او یکی از چهار زن گاوباز در اسپانیاست و از مردانه بودن فضای حاکم بر این رشته می گوید: