زنان؛ کار برابر، دستمزد کمتر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صد زن؛ زنان؛ کار برابر، دستمزد کمتر

همپای مردان تحصیل می کنند، در بسیاری از کشورها، در تحصیل موفقترند، شمار بیشتری از آنها از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند، اما وقتی نوبت به اشتغال می رسد، زنان انتخاب اول بسیاری از کارفرمایان نیستند. تازه وقتی هم که شغلی پیدا کنند، خیلی از زنان دستمزدی کمتر از همکاران مردشان می گیرند. باران عباسی نگاهی کرده به نابرابری دستمزد بین زن و مرد و چاره ای که در بعضی از جوامع برای رفع این نابرابری در نظر گرفته اند.