چرخش اروپا به راست؛ آیا 'نه' ایتالیایی‌ها میخی دیگر بر تابوت میانه روهای اروپایی بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا 'نه' ایتالیایی‌ها میخی دیگر بر تابوت میانه روهای اروپایی بود؟

سال ۲۰۱۶ سالی خوب برای احزاب دست راستی، ملی گرا و حتی راست افراطی بوده. در دو سوی اقیانوس اطلس، ستاره اقبال احزاب چپ لیبرال رو به افول بوده. تازه ترین قربانی ماتئو رنتسی، که بدنبال شکست طرح پیشنهادیش برای اصلاح ساختار قدرت در همه‌پرسی دیروز، از نخست وزیری ایتالیا، کنار رفت. اما چه چیزی باعث این گردش به راست شده؟ مهاجرت گسترده، نگرانی های امنیتی، بحران هویت/ و یا ترس از جهانی شدن؟ به اینها خواهیم پرداخت - بعد از گزارشی از آیدین صالحی