نگاهی به نرخ طلاق در کشورهای مختلف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آمار طلاق در کشورهای مختلف

نرخ طلاق در کشورهای جهان متفاوت است. در بعضی کشورها روبه کاهش و در بعضی روبه افزایش است. همکارم آناهیتا شمس، نگاهی کرده به این اعداد و ارقام متفاوت، در کشورهای مختلف.