نگاهی به آمارآزار واذیت اینترنتی زنان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زورگویی اینترنتی در دنیا

آزار واذیت اینترنتی بحثی جهانی است و تنها به ایران و کاربران ایرانی محدود نمی شود. آناهیتا شمس نگاهی کرده به اعداد و ارقام این قلدری و زور گویی های اینترنتی در سراسر دنیا. این گزارش را ببینید.