صد زن؛ نگاهی به نرخ طلاق در کشورهای جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صد زن؛ نگاهی به نرخ طلاق در کشورهای جهان

نرخ طلاق در کشورهای جهان متفاوت است. در بعضی کشورها روبه کاهش و در بعضی روبه افزایش است. آناهیتا شمس، نگاهی کرده است به این اعداد و ارقام متفاوت، در کشورهای مختلف.