بازگشت داعش به پالمیرا و دور باطل جنگ در سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت داعش به پالمیرا و دور باطل جنگ در سوریه

خون، دود و باروت. افراد مسلحی که در میان خرابه ها بی وقفه ماشه تفنگهایشان را می چکانند و جنازه هایی که این طرف و آن طرف افتاده. جهان به دیدن این صحنه ها از سوریه عادت کرده. اوضاع نه تنها بهتر نشده بلکه در حال پیچیده تر شدن است. در حلب شرقی سربازان وفادار به بشار اسد بر طبل پیروزی می کوبند و می گویند، شورشیان آخرین نفسها را می کشند. ولی در نقطه دیگر کشور، پرچم سیاه داعش برافراشته است. شبه نظامیان هوادار ابوبکر بغدادی یکبار دیگر وارد شهری تاریخی شده اند. شهر پالمیرا، با تاریخی کهن و اهمیتی فرهنگی برای جهان.

کسری ناجی گزارش می دهد.