دوملیون کودک یمنی سوء تغذیه دارند

کمک رسان ها در یمن می گویند که بیش از دو میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد شده اند. صندوق کودکان سازمان ملل - یونیسف - هم گفته در یمن، هر ده دقیقه دست کم یک کودک بر اثر بیماریهای قابل پیشگیری می میرد. مرکز نظامی شورشیان حوثی، شهر صعده در شمال یمن، نزدیک مرز عربستان سعودی است. نوا لال مقافی از بی بی سی عربی اولین خبرنگاریست که از زمانی که جنگ شروع شده، وارد این شهر شده است.