ورود رسمی رهبر حزب راست افراطی فرانسه به گود انتخابات ریاست جمهوری

ورود رسمی رهبر حزب راست افراطی فرانسه به گود انتخابات ریاست جمهوری

مارین لوپِن، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه، نامزدی اش را برای انتخابات ریاست جمهوری رسما اعلام کرد. انتخاباتی که کمتر از سه ماه دیگر برگزار می شود و به نظر می آید که انتخاباتی دو قطبی خواهد بود بین خانم لوپن که راست گرایی افراطی و طرفدار خروج از اتحادیه اروپاست و امانوئل ماکرون، نامزد مستقل که طرفدار نزدیکی به اتحادیه اروپا و معتقد به تغییر در فضای سیاسی است.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد.