تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای بزرگ آمریکا در روز رییس جمهور

تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای بزرگ آمریکا در روز رییس جمهور

امروز سومین دوشنبه ماه فوریه، در آمریکا روز رییس جمهوری است و تعطیل عمومی. ولی هزاران نفر به خیابان رفته اند تا به دونالد ترامپ اعتراض کنند، با شعار 'او رئیس جمهور من نیست!' جمعیتی که هنوز از شوک برنده شدن چهره ای جنجال برانگیز و غیر قابل پیشبینی خارج نشده اند. موج اعتراض و انتقاد البته در خارج از مرزهای آمریکا هم از حرکت نایستاده. همینجا در لندن، در پارلمان بریتانیا بحثی داغ بر سر دونالد ترامپ جریان دارد و اینکه آیا همچنان دعوت او به دربار ملکه الیزابت پابرجا بماند یا خیر؟ در بیرون پارلمان جمعیتی معترض یکبار دیگر گرد آمده اند تا به هر قیمتی شده جلو این سفر برنامه ریزی شده را بگیرند. البته طرفدارن او هم در آمریکا دیروز در اطراف او حلقه زدند و او را برای ایستادن در برابر موج غالب ستایش کردند. گزارش سعیده هاشمی را ببینید.