پناهگاه هسته‌ای متروکه در غرب انگلستان گلخانه ماریجوانا شده بود

پناهگاه هسته‌ای متروکه در غرب انگلستان گلخانه ماریجوانا شده بود

در جنوب غرب انگلستان، پلیس در یک پناهگاه هسته‌ای متروکه، یک گلخانه مخفی ماری جوانا پیدا کرد. پلیس تخمین زده ارزش مواد کشف شده حدود یک میلیون پوند باشد. شش نفر هم دستگیر شده اند. گزارش جان کِی را ببینیم.