خشونت خانگی؛ مضمون نمایشی بر اساس تجربه زنان از خشونت های خانگی در اسکاتلند در اسکاتلند

نمایشی با مضمون خشونت خانگی یا به اصطلاح "خشونت ناموسی" قرار است در شهرهای مختلف اسکاتلند به نمایش در آید. نمایش «اگر دختری داشتم» بر اساس تجربه زنان از خشونت های خانگی در جامعه آسیایی تباران ساخته شده. سازندگان این نمایش امیدوارند که با اجرای آن، مردم را به صحبت کردن در مورد این خشونت ها تشویق کنند. شبنم محمود گزارش می دهد