افزایش 'نگران کننده' شمار کودکانی که از مدیترانه راهی اروپا می شوند

سازمان ملل متحد هشدار داده که وضعیت کودکانی که تلاش می کنند از لیبی به ایتالیا بروند نگران‌کننده است. صندوق کودکان ملل متحد می گوید پارسال 26 هزار کودک، بیشترشان بدون سرپرست، از مدیترانه عبور کرده اند. در گزارش تازه یونیسف آمده که قاچاقچیان انسان بسیاری از این کودکان را آزار جنسی می دهند و با آنها با خشونت رفتار می کنند. آنگونه که نگین شیرآقایی در گزارشش می گوید وضعیت در بازداشتگاههای پناهجویان هم دست کمی از مسیر پرخطر مهاجرت ندارد.