واکنشها و تحلیل پیامدهای فرمان جدید منع سفر ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنشها و تحلیل پیامدهای فرمان جدید منع سفر ترامپ

۲۴ ساعت پس از امضای فرمان دوم ممنوعیت سفر شهروندان ۶ کشور از جمله ایران به آمریکا، واکنشها و تحلیل در مورد پیامدهای این فرمان جدید ادامه دارد. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می دهد.