هشدار سازمان ملل  متحد به جامعه جهانی: سودان جنوبی در آستانه نسل کشی است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار سازمان ملل متحد به جامعه جهانی: سودان جنوبی در آستانه نسل کشی است

نماینده سازمان ملل متحد در سودان جنوبی رهبران این کشور را به نادیده گرفتن وظایف‌شان متهم کرده . دیوید شیرر می‌گوید سیاستمداران به جای آنکه به فکر تامین نیازهای غذایی و پزشکی مردم قحطی زده باشند در پی منافع سیاسی خود هستند. سازمان ملل همچنین هشدار داده اگر جامعه جهانی بسرعت نجنبد سودان جنوبی در آستانه نسل کشی است. دولت سودان جنوبی اما اتهام حملات قومیتی را رد کرده. ا

لستر لیتهد گزارش می‌دهد.