روند تاریخی آلودگی هوا در لندن و راهکارهایی برای مقابله با آن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روند تاریخی آلودگی هوا در لندن و راهکارهایی برای مقابله با آن

آلودگی هوای شهرها مشکل تازه ای نیست. کشورهایی مثل بریتانیا، دهه هاست که به اشکال مختلف با آلودگی هوا دست به گریبانند. از اولین باری که قانونگذاران به فکر چاره اندیشی اساسی افتادند، بیش از شصت سال می گذرد. در ادامه مجموعه "تا بتوانم نفس بکشم" رعنا رحیم پورنگاهی انداخته به روند تاریخی آلودگی در لندن و راهکارهایی که برای مقابله با آنها در نظر گرفته شده.