راه حل مکزیکی ها برای فرار از مهلکه دود و غبار چیست؟

در مجموعه برنامه های بی بی سی درباره آلودگی هوا با عنوان «تا بتوانم نفس بکشم» به مکزیکوسیتی رفتیم. شهری که تا چندسال پیش همیشه در صدر فهرست آلوده ترین شهرهای جهان قرار می گرفت. اما با انجام برنامه هایی، مانع افزایش آلودگی هوایی این شهر شدند. می خواهیم روشهایی موفق این شهر در مبارزه با آلودگی هوا را بررسی کنیم. بخصوص اینکه مکزیکوسیتی از خیلی جنبه ها شبیه تهران است. شهریار صیامی گزارش می دهد.