آتشفشان کوه اتنا در شمال شرق جزیره سیسیل فوران کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتشفشان کوه اتنا در شمال شرق جزیره سیسیل فوران کرده

آتشفشان کوه اتنا در شمال شرق جزیره سیسیل فوران کرده. پدیده ای دیدنی اما خطرناک. آتشفشان در دو روز گذشته فعال بوده و گدازه ها تا حدود 200 متر به هوا پرتاب شده اند. به خاطر ناگهانی بودن این آتشفشان ده نفر از افرادی که برای تماشا به آنجا رفته بودند، اسیرش شدند. گزارش ربکا مورل را ببینید که با فیلمبردارش هنگام فوران آتشفشان آنجا بود.