رهبر تازه هنگ کنگ انتخاب شد

کری لم حق نشر عکس Reuters

کری لم به عنوان رهبر تازه هنگ کنگ انتخاب شده است. وی اولین زنی است که در این مقام مشغول به کار می‌شود.

از آنجا که خانم لم از حمایت چین برخوردار بود، انتظار می‌رفت که به این مقام انتخاب شود.

رئیس اجرایی هنگ کنک، با رای عمومی انتخاب نمی‌شود بلکه از سوی یک کمیته منتخبین ویژه برگزیده می‌شود که بسیاری اعضای تقریبا ۱۲۰۰ نفری آن از حامیان چین هستند.

خانم لم پیشتر معاون رهبر هنگ کنگ بوده است.

براساس گزارشها خانم لم بیش از نیمی از آرا اعضای این کمیته را بدست آورد و بر رقیب خود جان تسانگ که پیشتر وزیر دارایی هنگ کنگ بود، پیرورز شد.

نظرسنجیهای پیش از انتخابات نشان می‌دادند که بسساری از مردم هنگ هنک از آقای تسانگ حمایت می‌کنند.

فعالان طرفدار دموکراسی این انتخابات را ساختگی و قلابی خوانده‌اند.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از دهها حمکرانی در این منطقه آن را ترک کرد و به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خود مختار اداره گردد.

موضوعات مرتبط