مصاحبه با وکیل پناهجوی ایرانی قربانی خشونت در لندن

پلیس بریتانیا پنج نفر را در ارتباط با حمله به رکر احمد، پناهجوی کرد ایرانی، متهم کرده. جمجمه پناهجوی ۱۷ ساله که در ایستگاهی در جنوب لندن، منتظر اتوبوس بود، شکسته است و او حالا در بیمارستان تحت مراقبتهای ویژه است