آوارگی دوباره هزار و پانصد پناهجو در فرانسه بعد از آتش سوزی اردوگاهشان...

آوارگی دوباره هزار و پانصد پناهجو در فرانسه بعد از آتش سوزی اردوگاهشان...

یک اردوگاه پناهجویان در شمال فرانسه در آتش سوخت و تخریب شد. حدود ۱۵۰۰ مهاجر و پناهجو اکثرا از کردهای عراق و عده ای هم از ایران و افغانستان در این اردوگاه زندگی می کردند. به گفته مقام های فرانسه علت این آتش سوزی، دعوا و خشونت بین پناهجویان کرد و افغان بوده. دست کم ده نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از فریبا صحرایی.