استفاده بوکو حرام از کودکان در عملیات انتحاری

در نیجریه، مقامهای سازمان ملل متحد از افزایش استفاده از زنان در حملات انتحاری خبر داده اند. به گفته آنها، گروه بوکو حرام که سالهاست این کشور را صحنه درگیریهای خشونت بار کرده به طور روزافزون دختران و زنان را برای عملیات انتحاری بکار می‌گیرد. سه سال پیش بود که بوکو حرام حدود ۳۰۰ دختر را از شهر چی بوک دزدید. از ۱۹۰ نفر آن ها هنوز اثری نیست. گزارش کلایو مایری را از شهر گوزا ببینیم، جایی که آخرین بار بعضی از این دختران دیده شدند.