گاه‌شمار حضور زنان در سیاست فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گاه‌شمار حضور زنان در سیاست فرانسه

از انقلاب کبیر تا امروز، زنان فرانسوی جایگاه پر رنگی‌ در سیاست فرانسه داشتند، ولی‌ از آخرین زنان غربی بودند که حق رای را به دست آوردند.