وعده های امنیتی نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه چقدر عملی است؟

وعده های امنیتی نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه چقدر عملی است؟

در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکی از موضوعات مورد بحث ، برقراری امنیت است. کشوری که در سال‌های اخیر هدف مرگبارترین حملات گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در اروپا بوده. اما چرا فرانسه از برقراری امنیت ناتوان است و آیا آنچه نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد می‌دهند مشکل را حل می کند؟ آیدین صالحی از پاریس گزارش می‌دهددر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکی از موضوعات مورد بحث ، برقراری امنیت است. کشوری که در سال‌های اخیر هدف مرگبارترین حملات گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در اروپا بوده. اما چرا فرانسه از برقراری امنیت ناتوان است و آیا آنچه نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد می‌دهند مشکل را حل می کند؟ آیدین صالحی از پاریس گزارش می‌دهد