مهاجرت؛ موضوعی داغ بین نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه

مهاجرت؛ موضوعی داغ بین نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه

در کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مهاجرت یکی از موضوعات داغ مورد بحث بین نامزدهاست. مارین لوپن، نامزد راست افراطی، مهاجرپذیری را مشکلی می داند که باعث بیکاری فرانسوی ها و ناامنی کشور است. خانم لوپن با این استدلال خواهان کاهش تعداد مهاجران از سالی حدود ۱۴۰ هزار نفر به ۱۰ هزار نفر است. در آن سوی میدان اما هستند کسانی که پذیرش مهاجر را سبب رشد اقتصادی می دانند و می گویند خودمان را جای مهاجران و پناهجوها بگذاریم و بعد تصمیم بگیریم. آیدین صالحی از پاریس گزارش می دهد.