تجارت غیرقانونی اعضای بدن انسان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجارت غیرقانونی اعضای بدن انسان

به گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه دستکم ده‌هزار عضو بدن انسان بطور غیرقانونی فروخته می‌شود؛ تجارتی که به دلیل موج پناهجویان مستاصل، سودآورتر شده. به ویژه در خاورمیانه که میلیونها سوری در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند. در دومین گزارش از مجموعه گزارشهای تجارت اندامهای بدن، نَوال مَقافی به قاهره رفته. گفته شده مصر مرکزعملهای پیوند غیرقانونی است.