مرد ماهی‌گیر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله کوسه ۲۰۰ کیلویی به قایق ماهیگیری استرالیایی

تری سلوود، ماهی‌گیر استرالیایی به خاطر می‌آورد که چگونه یک کوسه سفید ۲۰۰ کیلویی به قایق او حمله کرد، او را به گوشه‌ای انداخت و بازویش را زخمی کرد.