انتخابات بریتانیا از نگاه دو نسل مختلف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات بریتانیا از نگاه دو نسل مختلف

باز هم درباره انتخابات در بریتانیا. با دو نسل از مردم برکشایردر جنوب شرق انگلستان، درباره انتخابات صحبت کردیم، یک دانشجو و معلمش.