محورهای اقتصادی انتخابات بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محورهای اقتصادی انتخابات بریتانیا چیست؟

انتخابات در بیشتر کشورها حول و حوش اقتصاد و معیشت رای دهندگان می‌گردد. این موضوع درباره انتخابات پارلمانی بریتانیا هم صادق است. اما این انتخابات در سایه مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. حزب حاکم سعی کرده خود را بهترین گزینه برای این مذاکرات معرفی کند اما احزاب رقیب ، بحث را به دخل و خرج مردم و حقوق و مالیات کشانده اند. امیر پایور نگاهی دارد به محورهای اقتصادی این انتخابات.