حمله لندن: چه کسی از مهاجمان لندن عکس گرفت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله لندن: چه کسی از مهاجمان لندن عکس گرفت؟

گابریل سیوتو، عکاسی که شاهد حمله دیشب بوده، عکسی از مهاجمان بعد از یورش پلیس گرفته است.

او می‌گوید یکی از مهاجمان که نزدیک به او روی زمین افتاده بود، از بازوی راستش خون ریزی داشت و مهاجم دیگری هم آنسوی خیابان روی زمین افتاده بود. او همچنین از شروع حمله و ورد پلیس به صحنه می‌گوید.