موضوع مهاجرت، چه تاثیری بر آرای مردم بریتانیا خواهد گذاشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موضوع مهاجرت، چه تاثیری بر آرای مردم بریتانیا خواهد گذاشت؟

مهاجرت، از موضوعات داغ این روزهای پر تلاطم بریتانیاست. کشوری که خانه بیش از سه میلیون و نیم میلیون مهاجر اروپایی است، انتخاباتی مهم پیش رو دارد و در آستانه خروج از اتحادیه اروپاست. احزاب سیاسی بریتانیا هم هرکدام برنامه‌ای برای کنترل مهاجرت دارند. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.