گفتگو با راننده ایرانی که به بازیکن فوتبال آمریکایی کمک کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با راننده ایرانی که به بازیکن فوتبال آمریکایی کمک کرد

شریس رایت، بازیکن فوتبال آمریکایی می خواست با تاکسی از شیکاگو به بوفالو برود، مسافتی ۹۰۰ کیلومتری. او دوبار هم تلاش کرد اما جواب نه گرفت. سومین درخواستش به هدف خورد و هادی عبدالهیان که نیمه وقت روی تاکسی کار می کند حاضر به این کار شد. خبرنگارمان هادی نیلی با او صحبت کرده است.