تحولات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عربستان

تحولات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عربستان

پادشاه عربستان تغییر و تحولات گسترده‌ای در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داده. یک سازمان تازه به نام ریاست امنیت کشور ایجاد شده که دیگر دستگاه‌ها زیر مجموعه آن خواهند بود. ریاض شاهد تحولات زیادی در هفته های اخیر بوده. یکماه پیش، ملک سلمان جانشین خود را تغییر داد و فرزنش را ولیعهد برگزید. کسری ناجی گزارش می‌دهد: