دادگاه ۱۷ نفر از کارکنان روزنامه جمهوریت در ترکیه آغاز شد

دادگاه ۱۷ نفر از کارکنان روزنامه جمهوریت در ترکیه آغاز شد

دادگاه ۱۷ نفر از کارکنان روزنامه جمهوریت، قدیمی‌ترین روزنامه سراسری ترکیه که منتقد دولت هم هست آغاز شد. آنها به همکاری با شبکه های تروریستی در کودتای ناموفق پارسال متهم شده اند. جلسه بعدی دادگاه فردا خواهد بود. مسعود آذر گزارش می دهد.