تخم مرغهای آلوده در اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخم مرغ‌های آلوده در اروپا

بحث تخم مرغ‌های آلوده در اروپا بالا گرفته. این تخم مرغ‌ها در حدود ۲۰ کشور پیدا شده و نشانه‌هایی از مواد حشره کش روی آنها دیده شده است. بلژیک و هلند دیگری را سرزنش می‌کنند که به موقع عمل نکرده‌اند تا از گسترش آن جلوگیری کنند. کمیسر ناظر بر بهداشت مواد غذایی اتحادیه اروپا هم از آنها انتقاد کرده و گفته متهم کردن یکدیگر چیزی را حل نمی‌کند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط