22 زخمی در انفجاری در متروی لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۲ زخمی در انفجاری در متروی لندن

پلیس لندن می گوید حادثه ای که امروز در یکی از ایستگاههای متروی این شهر اتفاق افتاد تروریستی بوده است. به دنبال انفجار در یک واگن قطار در ایستگاه متروی پارسونز گرین در جنوب غرب لندن ۲۲ نفر به بیمارستان منتقل شدند. ولی جراحتشان جدی نیست. به دنبال این حادثه دولت بریتانیا نشست ویژه امنیتی برگزار کرد و تصمیم گرفته شد وضعیت هشدار فعلی در لندن را در سطح جدی باقی بماند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.