عکاسی از مسیح های بازگشته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عکاسی از 'مسیح‌های بازگشته'

جوناس بندیکسن عکاسی است که با افرادی که مدعی هستند مسیح بازگشته‌اند ملاقات کرده و آنها را با دوربین خود ثبت کرده است.