افزایش فشارها بر اقلیم کردستان برای لغو همه پرسی استقلال

افزایش فشارها بر اقلیم کردستان برای لغو همه پرسی استقلال

مقام های عراق، فشار بر کردستان عراق برای لغو همه پرسی استقلال را افزایش داده اند. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، رسما خواهان تعلیق همه پرسی شده و دادگاه عالی گفته این همه پرسی باید عقب بیافتد تا تکلیف قانونی بودنش روشن شود. ترکیه و ایران هم مخالفت شان با این رفراندم را، با تهدید کردستان عراق، تشدید کرده اند. همه پرسی کردستان عراق قرار است هفته دیگر برگزار شود. کسری ناجی در گزارشش می گوید خود کردها در گوشه و کنار جهان، پیشاپیش، جشن استقلال را آغاز کرده اند