انتخابات آلمان برای بازیگران پولی و مالی آلمان چقدر مهم است؟

انتخابات آلمان برای بازیگران پولی و مالی آلمان چقدر مهم است؟

فرانکفورت پایتخت منطقه پولی اروپا و یکی از مهمترین شهرهای آلمان و مقر بعضی از بزرگترین بانک‌های جهان است. سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها می‌تواند در سرنوشت آنها در انتخابات نقش بازی کند. اما انتخابات آلمان برای بازیگران پولی و مالی آلمان چقدر مهم است و خواسته هایشان چیست؟ در استانه انتخابات سراسری آلمان امیر پایور به بعضی از شهرهای این کشور رفته تا نبض اقتصاد آلمان را بگیرد.