'بردگی چیزی نیست که تنها در کتاب‌های تاریخ درباره اش بخوانیم'

'بردگی چیزی نیست که تنها در کتاب‌های تاریخ درباره اش بخوانیم'

دو نهاد مهم بین المللی می‌گویند بردگی چیزی نیست که تنها در کتاب‌های تاریخ درباره اش بخوانیم. در واقع، هنوز حداقل چهل میلیون نفر در جهان در شرایط بردگی بسر می برند. نام این وضع را، «بردگی مدرن» گذاشته‌اند. سازمان بین المللی کار (ILO) وابسته به سازمان ملل، و نهاد موسوم به «رهایی از بند»، خواستار اقدامی فوری برای مقابله با این معضل شده‌اند. محمد امینی گزارش می‌دهد.