اولین گروه از پناهجوهای اردوگاه‌های مانوس و نائورو به زودی راهی آمریکا می‌‍شوند

اولین گروه از پناهجوهای اردوگاه‌های مانوس و نائورو به زودی راهی آمریکا می‌‍شوند

اولین گروه از پناهجوهای اردوگاههای مانوس و نائورو به زودی راهی آمریکا می‌‍شوند. این گروه شامل ۵۰ پناهجو از کشورهای مختلف است که انتظار می‌رود تا هفته آینده وارد آمریکا شوند. جزئیات بیشتراز فریبا صحرایی.