بیش از ۱۶ میلیون بیسواد در آمریکا؛ به مدرسه رفتهاند اما نمیتوانند بخوانند و بنویسند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از ۱۶ میلیون بی‌سواد در آمریکا؛ به مدرسه رفته‌اند اما نمی‌توانند بخوانند و بنویسند

آمریکا یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان است اما هنوز هم تعداد زیادی در آمریکا نمی‌توانند بخوانند و بنویسند. سطح بی‌سوادی، بیش از ۸ درصد است، یعنی چیزی بیش از ۱۶ میلیون نفر. گزارش علیم مقبول را ببینید.