رهبران بریتانیا و اسرائیل در لندن دیدار کردند

نخست وزیر بریتانیا میزبان همتای اسراییلیش بود. به مناسبت یکصدمین سالگرد انتشار اعلامیه بالفور. اعلامیه ای که یک نامه کوتاه بود از طرف آرتور بالفور، وزیر خارجه وقت بریتانیا به والتر راتچایلد، بانکدار و سیاسمتدار حامی تاسیس کشوری برای یهودیان. آقای بالفور آنجا از حمایت کشورش از تشکیل خانه ای برای یهودیان در فلسطین نوشت اما در عین حال گفت چنین اقدامی نباید حقوق مردم غیریهود منطقه را ضایع کند. فرداد فرحزاد گزارش می دهد: