بخارا، امارتی که قربانی انقلاب اکتبر در روسیه شد

انقلاب اکتبر روسیه تزاری را متلاشی کرد. اما ظرف مدتی کوتاه امپراتوری با نام «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» را جایگزین آن کرد. و در تقسیم‌بندی ناشی از آن، امارت بخارا به جمهوری‌های ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تبدیل شد. به مناسبت «یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه»، داریوش رجبیان در رشته ‌گزارش‌های «بخارا و انقلاب اکتبر» به همین موضوع پرداخته است: