تسویه‌های محمد بن سلمان، عربستان و خاورمیانه را به کدام سو می‌برد؟

بازداشت و برکناری شاهزاده‌ها و وزیران سعودی تنها چند ساعت بعد از تشکیل کمیته مبارزه با فساد به ریاست ولیعهد عربستان انجام شد. بسیاری این را نه حرکتی برای مبارزه با فساد بلکه اقدامی در جهت قبضه کردن قدرت از سوی محمد بن سلمان، ولیعهد، می‌بینند. سیری که عربستان به هیچ عنوان با آن بیگانه نیست. گزارش مجید افشار را ببینید.