نگاهی به امارت بخارا در صد سالگی انقلاب اکتبر

در ادامه مجموعه گزارشهای صد سالگی انقلاب اکتبر روسیه از امارت بخارا میگوییم. امارتی که با سقوط امپراتوری نادرشاه افشار پا گرفت و با پیروزی بلشویکها در روسیه از پا افتاد. در بخش دوم رشتهگزارشهای «بخارا و انقلاب اکتبر» با داریوش رجبیان به چگونگی روابط روسیه تزاری و امارت بخارا میپردازیم، و به یادگارهای امیر بخارا در روسیه امروزی سر میزنیم.