افشای میلیون‌ها؛ سرمایه گذاری‌های عظیم صاحبان قدرت و ثروت‌ مخفیگاه‌های مالیاتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرمایه گذاری‌های عظیم صاحبان قدرت و ثروت‌ مخفیگاه‌های مالیاتی

افشای میلیون ها سند نشان می‌ دهد چگونه صاحبان قدرت و ثروت‌، در مناطقی که به مخفیگاه های مالیاتی معروف اند سرمایه گذاری هایی عظیم انجام داده اند. این اسناد، که اسناد پارادایز یا بهشت نامیده شده، به دست روزنامه آلمانی زودویچه سایتونگ افتاده. این روزنامه این اسناد را در اختیار کنسرسیوم بین ‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی قرار داده. برنامه پانورامای بی بی سی هم به این اسناد دسترسی داشته. گزارش ریچارد گلپین را ببینیم