نشست تغییرات اقلیمی در آلمان با ساز مخالف آمریکا

نشست مقابله با تغییرات اقلیمی سازمان ملل معروف به کاپ ٢٣ امروز در شهر بن آلمان شروع شد. نشست پیشین در مغرب برگزار شد ولی امسال با اینکه آلمان میزبان است، ریاست جلسه را جزیره فیجی، کشور کوچکی در اقیانوس آرام برعهده دارد که بیش از ده روز طول می کشد. این نشست که حدود دویست کشور در آن شرکت کرده اند، اولین گردهمایی جهانی تغییرات اقلیمی پس از خروج آمریکا از توافق پاریس است. آمریکا هم در این نشست شرکت کرده ولی با ساز مخالف. شهریار صیامی گزارش می دهد: