بازی تاج و تخت در امارت بخارا؛ قصری که در برابر انقلاب اکتبر روسیه دوام نیاورد

انقلاب اکتبر روسیه برای امارت بخارا استقلال تمام و کمال را به ارمغان آورد. اما فقط برای سه سال. کشوری که تحت‌ الحمایه روسیه بود، با وقوع انقلاب کمونیستی و فسخ قراردادهای روسیه تزاری با این امارت کهن، آزاد شد. ولی بلشویک‌ها از بخارا دست و دل نشسته بودند. بلکه می‌خواستند آن را در جامه‌ای کمونیستی به فتوحات خود اضافه کنند. داریوش رجبیان در سومین بخش از رشته‌گزارش‌های «بخارا و انقلاب اکتبر» به زمینه‌های سقوط امارت بخارا پرداخته است: