ایران و انقلاب کبیر روسیه

هنگامی که بلشویک‌ها در سال ۱۹۱۷ میلادی، ۱۲۹۶ شمسی قدرت را در روسیه در دست گرفتند، اروپا درگیر جنگ خانمان سوزی بود که از سه سال قبل شروع شده بود و بزرگ‌‍ترین ارتش‌های این قاره را به جان هم انداخته بود.

در این بین، ایران که از ابتدای جنگ اعلام بی‌طرفی کرده در عرصه رقابت بین دو طرف مخاصمه، خاکش به اشغال نظامیان روسیه، بریتانیا و عثمانی در آمد.

میلیون‌ها ایرانی در این جنگ به خاطر قحطی و بیماری جانشان را از دست دادند.

سرنگونی رژیم تزاری در روسیه و وعده حکومت جدید برای خروج از ایران، بارقه امیدی برای مردم این سرزمین در آن روزهای تیره و تار بود.

خشایار جنیدی به کتابخانه کنگره آمریکا رفته تا با مطالعه روزنامه های یکصد سال پیش ایران، واکنش ها به انقلاب کمونیستی روسیه را بررسی کند.